ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه سومین نمایشگاه صنعت ساختمان
برگزار کننده تاریخ برگزاری 18 الی 21 اردیبهشت
توضیحات
استان گیلان
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار