ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

بیست پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک

عنوان نمایشگاه بیست پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک
برگزار کننده تاریخ برگزاری 25 تا 27 اردیبهشت
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار