ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

سومين نمايشگاه تخصصي آلومينيوم و صنايع وابسته

عنوان نمایشگاه سومين نمايشگاه تخصصي آلومينيوم و صنايع وابسته
برگزار کننده تاریخ برگزاری 1 تا 5 خرداد
توضیحات
استان مرکزی
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار