ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

عنوان نمایشگاه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی
برگزار کننده تاریخ برگزاری 9 تا تیر
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار