ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی خانه مدرن

عنوان نمایشگاه نمایشگاه تخصصی خانه مدرن
برگزار کننده تاریخ برگزاری 11 تا 16 تیر
توضیحات
استان همدان
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار