ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

نوزدهمین نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

عنوان نمایشگاه نوزدهمین نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان
برگزار کننده تاریخ برگزاری 12 تا 16 تیر
توضیحات
استان فارس
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار