ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران

عنوان نمایشگاه سومین نمایشگاه بین‌المللی پروژه‌ ایران
برگزار کننده تاریخ برگزاری 4 تا 7 اردیبهشت
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار