ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

نمایشگاه آسانسور و پله برقی

عنوان نمایشگاه نمایشگاه آسانسور و پله برقی
برگزار کننده تاریخ برگزاری 4 تا 7 اردیبهشت
توضیحات
استان تهران
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار