ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تجهیزات، تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

عنوان نمایشگاه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تجهیزات، تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
برگزار کننده تاریخ برگزاری 6 تا 9 اردیبهشت
توضیحات
استان گلستان
نشانی
تلفن وبسایت
فکس ایمیل
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار