سازو ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
وبسایت
www.kip.co.ir
تلفن
88698618
موبایل
فکس:
استان: شرکت کاوش ایستا پی
آدرس:
شرکت کاوش ایستا پی

شرکت کاوش ایستا پی

درباره ما
چشم انداز شرکت مهندسی کاوش ایستا پی بر اساس تحقق تعهدات ذیل برنامه ریزی گردیده است و اهتمام مدیران این شرکت برای نیل به این اهداف در این بخش می باشد.

1- طراحی و اجرای کامل پروژه ها مطابق آیین نامه ها و رعایت استانداردهای لازم

2- انجام تعهدات قراردادی مطابق برنامه زمانبندی مشخص شده

3- شناسایی عوامل ارتقای کیفیت از طراحی تا تحویل پروژه و استفاده مستمر از آن

4- به روز کردن دانش فنی مهندسان و کارکنان و ارتقای مهارت های مرتبط و ارزیابی عملکرد آنها
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار