ساز و ساخت | نیازمندی های مشاغل صنعت ساختمان
استان: بهین تصفیه گستر
آدرس: خ ایستگاه راه آهن - بین کوچه ۱۴ و ۱۲ پلاک ۲۹۴
بهین تصفیه گستر

بهین تصفیه گستر

درباره ما
شرکت تصفیه گستر سیراف رسما ازابتدای سال 1385کارخود را درزمینه مطالعات مهندسی، ارتقاء کیفی خدمات ، تامین وتوزیع ، نصب وراه اندازی ، ونگهداری وتعمیرات تجهیزات وسیستمهای تصفیه آب خانگی،نیمه صنعتی،وصنعتی شروع نمود. درراستای تحقق اهداف توسعه ملی درزمینه آب ،این شرکت کیفیت ومشری مداری را سرلوحه کارخود قرارداده است .

دراین رابطه تاکنون مطالعات عمیقی را جهت شناسایی بهترین شرکتهای خارجی به انجام رسانده است ،که دراین رابطه تا کنون چندین قرارد همکاری را با چند شرکت تولیدکننده معتبربه اتمام رسانده ایم.

علاوه براین ما معتقدیم که اطلاع رسانی درزمینه آب می تواند نقش بسیارمهمی درتغییرفرهنگ مصرف وبهداشت محیط زیست ایفا نماید. درحال حاضرگسترش علم،وتوسعه تکنولوژی بطورمستمر جامعه صنعتی ما را بیش ازپیش دچاردگرگونی وتغییرات ساخته وخواهد ساخت. لذا توجه خاص به امور مربوط به آب ومصرف آن -که ازمهمترین عوامل حیات زیست محیطی انسانها است ازضروریات وواجبات به شمارمی آید. ضرورت و توجه اجتناب ناپذیربه این امر،مارابر این داشت تا درجهت تحقق این امرخداپسندانه گامی هرچند کوچک برداریم ومردم عزیزمان را یاری و حمایت نماییم.

به امید سربلندی ایرانی آزاد وآباد وبه امید روزی که دردنیا ظلم وظالمی نباشد .
آگهی‌های مشابه
سایت تجهیزات سایت صنعت دوستان 3 دوستان چهار